Live Chat
Webinar

Workshop - Start working with SDL Trados Studio 2017 (In Polish)

Jun 19 2017
2:00 PM 2 h
Online

This will be a 120 minutes introductory training which will teach you how to get started smoothly with SDL Trados Studio 2017 (and 2015 and 2014 because these versions have a very similar interface). After completing the course participants will be able to translate any document and use the most important features of Trados. This will allow you to freely work in SDL Trados Studio and save the translated document.

The course is based on a realistic situation in which a translator receives a source file, opens and translates it into Trados, and then saves the translation file for the client. Course is focused on practical use of Trados' features.

Topics covered:

 • Introduction to CAT tools,
 • An overview of the SDL Trados Studio 2017, 2015, 2014,
 • Getting ready to work,
 • Translation memory (TM),
 • Work in the editor:
 • Learn the individual elements of the editor and their functions,
 • Confirming segments,
 • Explanation of the 100% match,
 • Explanation of the Fuzzy Match,
 • Using variables (fast dealing with numbers, dates, hours, etc.)
 • Create a translation end-of-file,
 • An overview of where and how Trados stores its files in Windows.

This webinar will be presented in Polish.

Temat – Warsztaty wprowadzające do pracy w SDL Trados Studio 2017

Szkolenie wprowadzające uczy, jak płynnie rozpocząć pracę z programem SDL Trados Studio 2017 (oraz 2015 i 2014 gdyż wersje te mają bardzo zbliżony interfejs). Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie przetłumaczyć dowolny dokument i skorzystać z najważniejszych funkcji pakietu. Umożliwi to swobodną realizację zleceń w SDL Trados Studio i zapisywanie przetłumaczonego dokumentu.

Kurs oparty jest o realistyczną sytuację, w której tłumacz otrzymuje plik źródłowy, otwiera i tłumaczy go w Tradosie i następnie zapisuje plik z tłumaczeniem dla klienta. Skupiany się na praktycznym wykorzystaniu poszczególnych opcji i możliwości Tradosa, a nie ich omawianiu „na sucho”.

Harmonogram:

 • Wprowadzenie do narzędzi CAT,
 • omówienie interfejsu programu SDL Trados Studio 2017, 2015, 2014,
 • przygotowanie do pracy,
 • tworzenie pamięci tłumaczeń (TM – translation memory),
 • praca w edytorze:
 • poznanie poszczególnych elementów edytora i ich funkcji,
 • zatwierdzanie segmentów,
 • objaśnienie trafień o 100% zgodności,
 • objaśnienie trafień o niepełnej zgodności (Fuzzy Match),
 • wykorzystywanie zmiennych (szybkie radzenie sobie z liczbami, datami, godzinami itp.),
 • utworzenie pliku końcowego z tłumaczeniem,
 • omówienie gdzie i jak Trados przechowuje swoje pliki w Windowsie.
This event has passed
Missed it? No worries!
We have plenty of other events you might be interested in. Checkout our lists of upcoming events.
See all events